Bizans Dönemi
25 Temmuz 2014
KaRaKTeR
Paylaş

Bizans Dönemi
İmparator III. RomenArgyre, travesti birtakım vergileri kaldırmak suretiyle, küçük toprak sahiplerinin zayıflamasına sebep oldu. 1041 yılında tahta geçen V. M i h a i 1, bir yıl sonra (Nisan 1042) kendisine karşı başlatılan bir ayak¬lanma sonunda tahttan indirildi ve yerine Theodora, imparatoriçe ilân edil¬
di; böylece o, kız kardeşi Z o e ile birlikte devlet yönetimini eline aldı. Bununla beraber bu yönetim, Z o e ’nin IX. Konstantin Monomakile evlenmesiyle sona erdi; artık M o n o m a k imparatorluk tahtına oturmuştu. M o n o m a k dev-rinde, sivil yönetim orduya üstünlük sağladı, dolayısıyla orduda asker sayısı azaltıldığı gibi, çeşitli uluslardan sağlanan ücretli askerler, Bizans ordusunun çoğunluğunu oluşturdu; ayrıca önemli makamlara daPsellos, X i p h i 1 i n ve Mavrop o u s gibi bilginler atandı. Bu siyasetin olumsuz bir sonucu olarak gö¬revlerinden alman generaller, isyan girişimlerinde bulundular (1042-1047 yılları arasında); bu isyanlar güçlükle de olsa bastırıldı. Dış olaylara gelince, Tuna boy-larında huzursuzluk çıkaran Peçenekler itaat altına alındı. Fakat Güney-İtalya’da. yerleşen Normanlar, Bizans memleketlerini işgale başladılar; onların durdurul¬ması için girişilen bütün çabalar olumlu bir sonuç veremedi, dolayısıyla impara¬torluğun güney sınırları, ankara travestileri ciddi bir şekilde tehkileye girmiş oldu. Fakat imparatorluğun doğu sınırları, batıya oranla daha dengeli bir durumda bulu¬nuyordu. Mısır Fatımîleriyle iyi dostluk sürüp giderken Anadolu’yu istilâ ve fethetmekte olan Selçuklularla çatışmalar devam ediyordu. Özellikle IX. Kons¬tantin ’in sınırları koruma hizmetlerini, vergi karşılığında vermesi, Bi¬zans savunma düzenini ciddi şekilde sarsmış, dolayısıyla Selçuklu istilasını kolaylaştırmıştı. İmparatorun ölümü üzerine Theodora, Bizans tahtına geçti (1055). Onun bir yıllık yönetimi süresince imparatorluk, içte ve dışta pek iyi bir durumda olamadı.

van escort balikesir escort mersin escort manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep escort hatay escort elazig escort